Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

Gmina to wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium (granice administracyjne).

(art. 1 ustawy o samorządzie gminnym)

GMINA - TO MY, 

W PRZYPAKU MIASTA – MIESZKAŃCY MIASTA,

W PRZYPADKU GMINY – MIESZKAŃCY GMINY.

PRZED NAMI OGROMNE ZOBOWIĄZANIA:

Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

1) 20% wagowo - za rok 2021;

2) 25% wagowo - za rok 2022;

3) 35% wagowo - za rok 2023;

4) 45% wagowo - za rok 2024;

5) 55% wagowo - za rok 2025;

6) 56% wagowo - za rok 2026;

7) 57% wagowo - za rok 2027;

8) 58% wagowo - za rok 2028;

9) 59% wagowo - za rok 2029;

10) 60% wagowo - za rok 2030;

11) 61% wagowo - za rok 2031;

12) 62% wagowo - za rok 2032;

13) 63% wagowo - za rok 2033;

14) 64% wagowo - za rok 2034;

15) 65% wagowo - za rok 2035 i za każdy kolejny rok.

            Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości:

1) 30% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029;

2) 20% wagowo - za każdy rok w latach 2030-2034;

3) 10% wagowo - w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych.

(art. 3b, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Gospodarka obiegu zamkniętego stwarza szansę na zbliżenie się do wymaganych poziomów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym - co to jest?[i]

Gospodarka obiegu zamkniętego, to model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów.

W praktyce oznacza to ograniczenie odpadów do minimum. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, powinny zostać w gospodarce, dzięki recyklingowi. Można je z powodzeniem wykorzystać ponownie, tworząc w ten sposób dodatkową wartość.

Takie podejście kontrastuje z tradycyjnym, liniowym modelem ekonomicznym, który opiera się na schemacie "weź - wyprodukuj - użyj - wyrzuć". Model linearny opiera się na dużych ilościach tanich i łatwo dostępnych materiałów i energii. Elementem tego modelu jest także tzw. "planowana zużywalność", czyli projektowanie produktów w taki sposób, żeby po określonym czasie przestały działać. Parlament Europejski wezwał do wprowadzenia środków, które zapewnią, że na rynek będą trafiać produkty wysokiej jakości i trwałe.

Lewa strona tego modelu, to pole działania dla nas: mieszkańców i gminy, jako wspólnoty.

To my dokonujemy wyboru, jako konsumenci i nasze decyzje zakupowe przekładają się na ilości odpadów. Podchodząc do zakupów świadomie wpływamy na ilość odpadów, to jest pierwszy krok do gospodarki obiegu zamkniętego.

Przed producentami, również ogromna praca, która zaczyna się już na etapie projektowania (np. urządzeń AGD), im trwalsze urządzenia, tym większa szansa na ich „długie życie”.

Jakie są korzyści z przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym?

Zapobieganie powstawaniu odpadów, ekoprojekt, ponowne użycie i tym podobne działania mogą przynieść przedsiębiorstwom w UE oszczędności, prowadząc jednocześnie do ograniczenia całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych. Obecnie produkcja materiałów, których używamy na co dzień, odpowiada za 45% emisji CO2.

Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym może przynieść korzyści, takie jak: zmniejszenie presji na środowisko, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw surowców, zwiększenie konkurencyjności, pobudzenie innowacji, wzrostu gospodarczego (dodatkowe 0,5% PKB) i zatrudnienia (700 000 nowych miejsc pracy w samej UE do 2030 r.). Może również zapewnić konsumentom bardziej trwałe i innowacyjne produkty, co daje oszczędności i lepszą jakość życia.

Przeprojektowanie materiałów i produktów do użytku w obiegu zamkniętym pobudziłoby również innowacyjność w różnych sektorach gospodarki.