Akty Prawne Gmina Miejska Człuchów

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zarządcy nieruchomości oraz właściciele nieruchomości mieszanej, w skład której wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, obowiązani są złożyć i zmieniać na bieżąco deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację każdorazowo w przypadku:

  • zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczby mieszkańców, liczby pojemników przeznaczonych na odpady komunalne z prowadzonej działalności gospodarczej),
     
  • wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty (w wyniku np. sprzedaży nieruchomości, czasowego pobytu wszystkich mieszkańców poza miejscem zamieszkania przez dłuższy okres)


Deklarację składamy gdy zachodzi jakaś zmiana np.: zmienia się liczba mieszkańców na nieruchomości lub gdy zmienia się ilość wywożonych odpadów w pojemnikach odebranych od firm. Deklaracji nie można złożyć później niż do 10 dnia następnego miesiąca. 

Dlatego należy pamiętać, że gdy np. zmniejsza się ilość osób zamieszkującej na naszej nieruchomości powinnyśmy jak najszybciej zgłosić zmianę w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, ponieważ gdy będziemy zbytnio zwlekać Urząd jest zobowiązany odnotować zmianę z momentem złożenia deklaracji, czyli poniesiemy opłatę za odpady za osobę, która już nie zamieszkuje.  

W deklaracjach określamy opłatę za dany miesiąc, która przechodzi na następne miesiące do czasu zaistnienie kolejnej zmiany w związku z czym ponownie składamy deklarację.

Link do wzorów deklaracji - https://czluchow.eu/index.php/gospodarka-odpadami

Właściciel nieruchomości może upoważnić osobę nr: współmałżonka, który nie jest właścicielem nieruchomości, do złożenia deklaracji, co jednocześnie upoważnia dana osobę do przywiezienia odpadów komunalnych na PSZOK.

 https://czluchow.eu/sites/default/files/pliki/SKM_C250i_p23120811450.pdf