Informacja o rozbudowie PSZOK

 

W czerwcu 2024r. planowane jest zakończenie procesu projektowego dla zadania p.n.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie, oraz  rozbiórką i przebudową istniejących obiektów i urządzeń budowlanych, zlokalizowanych na działkach o nr 78/10, 78/11, 78/3, 78/5, 78/7, 78/8, 78/9, jednostka ewidencyjna 220303_2- Człuchów – obszar wiejski, obręb 0011- Kiełpin”.

Gmina Miejska Człuchów i Gmina Człuchów wykonując zadanie własne, planują wspólnie  zrealizować inwestycję oraz pozyskać dofinansowanie, działając na podstawie porozumienia międzygminnego nr 031.1.2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania publicznego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1492).

 

W dniu 31 sierpnia 2023r. została zawarta umowa nr PiOŚ.272.12.2023 z firmą projektową: „MP PROJEKT”, Maciej Pospieszny, Stróżki 45c, 64-510 Wronki, na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Przedmiotem tego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego składowiska odpadów komunalnych, które zostało zamknięte (1 kwatera) w 2013r. i przeprowadzono jego rekultywację w 2015r, pozostającego w fazie poeksploatacyjnej przez następne 30 lat. 

Nieruchomości przeznacza się pod rozbudowę i przebudowę  na: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punkt Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów oraz wyposażeniem. 

 

Nieruchomości gruntowe zlokalizowane na działkach nr 78/10, 78/11, 78/3, 78/5, 78/7, 78/8, 78/9, jednostka ewidencyjna 220303_2- Człuchów – obszar wiejski, obręb 0011- Kiełpin, stanowią własność GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW, zajmują powierzchnię łącznie: 28,46 ha. Istniejący obiekt obsługuje dwie gminy partnerskie: miasto i gminę wiejską Człuchów, działające wspólnie na podstawie porozumienia tj. ok. 19 749 mieszkańców.       W 2022r. na terenie miasta wytworzono ok. 6000 Mg odpadów komunalnych, na terenie gminy ok. 3000Mg.

Nowe zagospodarowanie terenu obejmować będzie:

 • Punkt Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z wyposażeniem,

 • część budynku o funkcjach: administracyjnej (dyspozytornia), socjalnej, technicznej oraz częściowo usługowej – na potrzeby edukacji ekologicznej,

 • budynek magazynowy na odpady wielkogabarytowe,

 • magazyn odpadów niebezpiecznych do  magazynowania odpadów oraz wiata wypożyczalni przyczepek,

 • budynek magazynowy z rampą najazdową – PSZOK,

 • ciągi komunikacyjne,

 • utwardzone place do magazynowania opon,

 • zbiornik żelbetowy istniejący V= 796 m3, H =2,5 m,

 • pompownia odcieków ze składowiska zmodernizowana w celu włączenia  odcieków z miejsca magazynowania bioodpadów,

 • zadaszenie nad kontenerami na bioodpady oraz boksem na wielkogabarytowe odpady ulegające biodegradacji wraz z odprowadzeniem odcieków do przepompowni,

 • zadaszenie z rampą najazdową  na posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe,

 • istniejący brodzik dezynfekcyjny,

 • trafostacja istniejąca,

 •  magazyn energii, punkt ładowania pojazdów elektrycznych oraz agregat prądotwórczy,

 • instalacja fotowoltaiczna,

 • miejsca parkingowe dla oczekujących oraz obsługi,

 • miejsce wystawiennicze w plenerze na akcje typu „pchli targ”

 • miejsce edukacji ekologicznej z 2 wiatami i stołami na zajęcia w plenerze

 •  stała ekspozycja dobrych praktyk: pokazowy kompostownik, ogród deszczowy,

 • tablice edukacyjne np. „obieg materii”, „obieg energii”, klatka meteorologiczna z wyposażeniem do zajęć edukacyjnych w zakresie obserwacji,

 • nowe ogrodzenie panelowe,

 •  istniejąca kwatera zamkniętego składowiska odpadów komunalnych – faza poeksploatacyjna (poza zakresem prac),

 •  oświetlenie LED,

 • monitoring wizyjny,

 • instalacja p. poż. i sygnalizacji włamania oraz pożaru, instalacja AKPiA, instalacja informatyczna,

 •  zagospodarowanie wód opadowych na miejscu powstawania z wykorzystaniem błękitno – zielonej infrastruktury,

 • zagospodarowanie pozostałej powierzchni biologicznie czynnej w kierunku łąki dla owadów zapylających.

Łącznie szacowana powierzchnia ulegająca przekształceniu ok. 8,24 ha, w tym powierzchnia zabudowana 1,19 ha i pow. biologicznie czynna 7,05 ha.

Projekt techniczny ma zawierać rozwiązania, które zapewnią:

 1. Łagodzenie zmian klimatu.

 2. Adaptację do zmian klimatu.

 3. Zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich.

 4. Gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling.

 5. Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrolę.

 6. Ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 031.1.2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania publicznego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.