Jak segregować w PSZOK

PSZOK to miejsce magazynowania odpadów komunalnych w ramach zbierania w rozumieniu ustawy o odpadach.

Jest to zatem specjalne miejsce, wy­znaczone przez gminy, do którego mieszkańcy mogą przywozić odpady zbierane w gospodarstwach domowych i na miejscu, samodzielnie umieszczać w wydzielonych kontenerach lub miejscach. Personel PSZOK udziela wskazówek, prowadzi ewidencję, a także nadzoruje proces. Obiekt, jako miejsce zbierania odpadów jest monitorowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska. 

Jakie odpady możne oddać na PSZOK ?

Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier i tektura (w tym opakowaniowa),
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowaniowe),
 • opakowania ze szkła bezbarwnego,
 • opakowania ze szkła kolorowego,
 • popiół i żużel,
 • szkło płaskie bez zanieczyszczeń,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania z drewna,
 • metale ( w tym opakowaniowe),
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady biodegradowalne,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia ( oleje, tłuszcze, farby, detergenty, kleje, lepiszcza i żywice),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry,
 • urządzenia zawierające freon,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odzież i tekstylia,
 • zużyte opony,
 • gruz betonowy, ceglany
 • zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu.

Jakich odpadów nie można oddać na PSZOK ?

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów w szczególności:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • popiół i żużel zmieszany z innymi odpadami,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • odpady poprodukcyjne.