Gmina Człuchów

 Gminny system Gospodarowania odpadami

 

Każdy właściciel nieruchomości jest objęty gminnym systemem gospodaro­wania odpadami komunalnymi. Według przepisów prawa, funkcjonuje zbiórka odpadów do co najmniej pięciu rodzajów odpadów: zmieszane, tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier i tektura oraz odpa­dy biodegradowalne. Niektóre gminy mają bardziej rozbudowany system gospodarki odpadami i od mieszkańców odbierają również popioły, Gmina tworzy swój Regulamin utrzy­mania czystości i porządku, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych ustaw„odpadowych", który zawiera wytyczne dotyczące obo­wiązującego systemu gospodarki odpa­dami, a opłaty, które mieszkaniec ponosi z tego tytułu przeznaczone są na finan­sowanie jego prawidłowego funkcjonowania.

 

Każdy mieszkaniec objęty systemem gospodarowania odpadami ponosi opłaty. Z nich gmina pokrywa koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, oraz wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych.

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie. PSZOK przyjmuje odpady z nieruchomości zamieszkałych, oraz na nieruchomości nie zamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Miejskiej Człuchów i na terenie Gminy Wiejskiej Człuchów, w dni robocze: poniedziałki, środy, piątki od godziny 12:00 do 17:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu przyjęcia odpadów.