STAN PRAWNY

KAŻDY JEST OBOWIĄZANY DO DBAŁOŚCI O STAN ŚRODOWISKA I PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPOWODOWANE PRZEZ SIEBIE JEGO POGORSZENIE. ZASADY TEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLA USTAWA.

(art. 86 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

Podstawowym aktem prawnym w zakresie odpadów komunalnych jest ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej uoucip), która odsyła również do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (dalej u oo) oraz do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  ordynacja podatkowa (dalej uop). 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania gmin oraz obowiązki właścicieli nieruchomości. 

Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Odbieranie odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne prowadzone jest przez gminę, jeżeli Rada podjęła stosowną uchwałę.

W mieście Człuchów gminnym systemem objęte są nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe. Gmina Człuchów objęła gminnym systemem - nieruchomości zamieszkałe. 

Każdy, kogo bytowanie lub działalność powoduje powstawanie odpadów jest z mocy prawa (ustawa o odpadach) wytwórcą odpadówWytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1(uoucip).

W związku z czym selektywne zbieranie odpadów jest obowiązkowe dla wszystkich: nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych. Każdy wytwórca odpadów ma obowiązek zbierania odpadów dzieląc je na terenie nieruchomości na rodzaje: papier, szkło, tworzywa i metale, bioodpady, odpady zmieszane i popiół. Ten sposób zbierania odpadów, to „segregacja u źródła” tzn. u bezpośredniego wytwórcy odpadów. 

            W obowiązującym stanie prawnym nie ma miejsca na inny sposób zbierania odpadów np. eliminując jeden z rodzajów, czy wybierając kilka. To, co dawniej zbierano do jednego pojemnika na zmieszane niesegregowane odpady komunalne obecnie oddaje się w 5 lub 6 pojemnikach/ workach, o których mowa wyżej. 

            Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dedykowany jest mieszkańcom, a więc nieruchomościom zamieszkałym i rekreacyjno – wypoczynkowym.

Nieruchomości niezamieszkałe, nie korzystają z PSZOK, ponieważ w ich przypadku odpady komunalne to odpady z bytowania pracowników umieszczane w 5 lub 6 pojemnikach, a nie odpady z produkcji, czy z tytułu świadczenia usług, które oddawane są odbiorcy poprzez BDO – rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach? A może wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz? Sprawdź, czy nie musisz mieć wpisu w Rejestrze BDO i dowiedz się jak go uzyskać tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/170

Ustawa o odpadach reguluje pozostałe kwestie związane z odpadami, o których nie ma mowy w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zawiera między innymi definicję „selektywnego zbierania” – przez, które rozumie się zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.

Po co tyle zachodu?

Takie postępowanie przyczynia się bardziej efektywnego odzysku i recyklingu - procesów, które są już poza mieszkańcami, ale rola ich jest nie do przecenienia.   

Im lepsza segregacja w domu, czy firmie tym lepszej jakości odpady, które w finale stają się nowymi produktami. To właśnie My, jesteśmy pierwszym ogniwem, od którego zależne są pozostałe, gdy się staramy to wówczas otrzymujemy odpady pozbawione zanieczyszczeń, przydzielone do właściwego strumienia, których dalsza droga do odzysku i recyklingu jest krótsza i tańsza. Zyskuje środowisko i My, którzy w nim żyjemy. Jest to również najtańszy model gospodarowania odpadami. 

Ustawa ordynacja podatkowa reguluje kwestie opłat za gospodarowanie odpadami, które wnosi się do danej Gminy. 

Trzeba pamiętać, że na opłatę patrzymy jak na podatek, ponieważ jest to opłata publiczno – prawna. W związku z czym, gdy ktoś posiada np. trzy nieruchomości, opłatę za odpady wnosi się trzy razy, tak samo jak podatek. 

Liczba mieszkańców lub pojemników jest jedynie sposobem ustalenia wysokości opłaty, tak  jak w przypadku podatku od nieruchomości - powierzchnia.     

W żadnym przypadku nie jest to opłata za zrealizowaną usługę, jest to opłata za objęcie nieruchomości gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, która jest ustalana na podstawie liczby osób zamieszkujących lub liczby pojemników zadeklarowanych, z zastrzeżeniem minimalnej ilości wynikającej z regulaminu. 

W związku z czym nie ma takiej możliwości, żeby w deklaracji wybrać sobie tylko odpady zmieszane i np. papier, a co do pozostałych uznać, że takich odpadów nie wytwarza. 

Podobnie sprawa ma się, gdy nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami. Właściciele nieruchomości nie składają wówczas deklaracji do Gminy, ale zawierają umowy indywidualne z odbierającym odpady i również mają obowiązek oddawać w/w segregowane odpady i uzyskać poziom odzysku i recyklingu.