Zasady odpłatności i wysokość opłat - Gmina Miejska Człuchów

PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie, z zastrzeżeniem, że odpady budowlane i rozbiórkowe z terenu Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów przyjmowane są nieodpłatnie w ilości do 1000 kg na rok na jedną nieruchomość objętą opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W ten sam sposób limitowane jest nieodpłatne przyjęcie do PSZOK zużytych opon z terenu Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów w ilości 4 sztuk na jedną nieruchomość. 

Odpady dostarczone ponad wyżej określony limity, przyjmowane będą w ramach usług dodatkowych, za odpłatnością, określoną odpowiednio w uchwale Rady Miejskiej w Człuchowie lub Uchwale Rady Gminy Człuchów.

 

Opłaty za odpady powyżej ustalonego limitu 1000 kg odpadów budowlanych z jednej nieruchomości:

  • 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 0,45zł za kg.
     
  • 17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - 0,63 za kg.
     
  • 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 - 1,24 zł za kg.
     

Opłaty za odpady powyżej ustalonego limitu 4 opon przywiezionych z jednej nieruchomości:

  • 16 01 03 - Zużyte opony - 0,95 zł za kg.