Gmina Miejska Człuchów

POSTANOWIENIA OGÓLNE.


§ 1. 


Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów.


§ 2. 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

 1.  ZZO Nowy Dwór – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze nr 35, 89 – 620 Chojnice,
   
 2.  PSZOK w Kiełpinie – należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów położony w miejscowości Kiełpin, gmina Człuchów.


Rozdział 2. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI I TERENACH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO


§ 3.  

 

 1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę odpadów na terenach nieruchomości i wydzielają z masy wytworzonych odpadów niżej wymienione rodzaje odpadów:
   
 • papier i tekturę,
 • tworzywa sztuczne i metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 •  szkło,
 •  bioodpady.
   
 1.  Odpady, które nie kwalifikują się do żadnego z rodzajów, o którym mowa w punkcie pierwszym lub nie spełniają warunków selektywnego odbierania, w tym warunku czystości, o których mowa w § 16 niniejszego regulaminu, zbiera się i przekazuje do odbioru jako pozostałe po segregacji,  niesegregowane zmieszane odpady komunalne.
   
 2.  Właściciele nieruchomości zamieszkałych zbierają wydzielone rodzaje odpadów w pojemnikach o wielkości uzależnionej od liczby mieszkańców i workach 120 litrów.
   
 3.  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zbierają wydzielone rodzaje odpadów w workach 120l i pojemnikach o wielkości uzależnionej od ilości wytworzonych odpadów oraz obowiązującej częstotliwości odbioru wynikającej z harmonogramu.
   
 4.  Na nieruchomości niezamieszkałych, gdzie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, niewiążącej się z wykorzystywaniem produktów pochodzenia organicznego, liczba pracowników, nie przekracza 5 osób, a wytwarzana ilość  bioodpadów nie przekracza 35l / tydzień, dopuszcza się zbieranie bioodpadów w workach o pojemności 35l, w które właściciele nieruchomości zaopatrują się we własnym zakresie i oznaczają „Bioodpady”.
   
 5. Odbierający odpady odbiera je w sposób selektywny z zachowaniem zasad wynikających z technologii przetwarzania odpadów obowiązującej w instalacji komunalnej do, której odpady są transportowane oraz zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów.
   
 6.  Pojemniki i worki o, których mowa w niniejszym regulaminie należy wyposażyć w oznakowanie kodem kreskowym, o ile gmina zdecyduje się na wprowadzenie takiej formy ewidencjonowania odpadów poprzez zawarcie takiego warunku w umowie na odbiór odpadów.


§ 4. 

 

 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe zobowiązani są do dostarczenia własnym środkiem transportu do PSZOK w Kiełpinie niżej wymienionych wysegregowanych rodzajów  odpadów komunalnych:
   
 • odpadów wymienionych w § 3 ust. 1 w przypadkach, gdy ustalona częstotliwość odbioru jest niewystarczająca lub niemożliwe było przekazanie tych odpadów odbierającemu w dniu odbioru, który wynika z harmonogramu,
   
 • odpadów niebezpiecznych,
   
 • przeterminowanych leków i chemikaliów,
   
 • odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
   
 • zużytych baterii i akumulatorów,
   
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
   
 • zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów tekstyliów i odzieży,
   
 • wytworzony w gospodarstwach domowych popiół.

 

 1. PSZOK  w Kiełpinie przyjmuje odpady wymienione w ust. 1w ramach zbierania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2021r. o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699 ze zm.), z zastrzeżeniem, że odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są w ilości do 1000 kg na rok, na jedną nieruchomość objętą opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a zużyte opony z pojazdów osobowych w ilości 4 sztuk na rok, na jedną nieruchomość objętą opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   
 2.  Zużyte opony z pojazdów innych niż osobowe przyjmowane są w PSZOK wyłącznie w ramach usługi dodatkowej.
   
 3. PSZOK w Kiełpinie przyjmuje posegregowane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub  inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe nieodpłatnie w dni robocze: poniedziałki, środy, piątki od godziny 12:00 do 17:00, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym zamiaru przekazania odpadów prowadzącemu PSZOK, w celu ustalenia dnia i godziny przyjęcia w punkcie.
   
 4. Dopuszcza się możliwość odpłatnego przyjmowania niektórych rodzajów odpadów, o ile Rada Miejska podejmie stosowną uchwałę.
   
 5. W PSZOK w Kiełpinie nie są przyjmowane odpady zmieszane, umieszczenie w specjalnie wyznaczonych miejscach lub pojemnikach dostarczonych odpadów należy do osób przywożących odpady.
   
 6. Obsługa PSZOK dokonuje każdorazowo ważenia i ewidencjonowania dostarczonych odpadów.
   
 7. Odpady dostarczane do PSZOK należy posegregować w miejscu wytworzenia, przygotować do transportu z zachowaniem segregacji i przekazać w PSZOK według wskazówek obsługi. Odpady niespełniające zasad segregacji nie zostaną przyjęte do punktu.
   
 8. Teren PSZOK podlega  monitoringowi wizyjnemu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


§ 5. 

 

W zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, właściciele nieruchomości realizujący obowiązek, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązani są do realizacji tego obowiązku z częstotliwością gwarantującą bezpieczeństwo poruszania się oraz estetyczny wygląd.


§ 6. 

 

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi dopuszcza się:

 1. na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, pod warunkiem, że nie jest to uciążliwe dla sąsiadów, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   
 2. na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych,
   
 3. drobne naprawy wykonywane przez właściciela pojazdu  poza warsztatami mechaniki pojazdów mogą odbywać się na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy nie stanowi to uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami.


Rozdział 3.


RODZAJE POJEMNIKÓW LUB WORKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI I NA DROGACH PUBLICZNYCH, WYMAGANIA DOTYCZĄCE ICH MINIMALNEJ POJEMNOŚCI ORAZ WARUNKI ICH ROZMIESZCZANIA I UTRZYMYWANIA.


§ 7. 

 

 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości stosuje się następujące rodzaje pojemników lub worków:
   
 • Worki do  selektywnej  zbiórki odpadów o poj. ok. 120 litrów odpowiadające kolorystyce i napisom ustalonym w niniejszym regulaminie jak dla pojemników, z wyłączeniem indywidualnych przypadków, o których mowa w § 3 ust. 5.
   
 • Pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów:

   
  • pojemnik koloru niebieskiego o pojemności ok. 120, 240,770,1100, 1500 litrów   z napisem   „PAPIER",   do   którego   należy   wrzucać odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
    
  • pojemnik koloru zielonego o pojemności ok. 120, 240,  770, 1100, 1500 litrów z napisem „SZKŁO", do którego należy wrzucać odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
    
  • pojemnik koloru żółtego o pojemności ok. 120, 240, 770, 1100, 1500 litrów z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE", do którego należy wrzucać odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
    
  • pojemniki koloru brązowego o pojemności ok.  120, 770, 1100 litrów z napisem „BIOODPADY"  do  których należy wrzucać bioodpady,
    
  • pojemniki metalowe o pojemności 120,240,1100 litrów, na popiół,
    
  • pojemniki o pojemności 120, 240, 1100 litrów, kontenery 7000 lirów, do których należy wrzucać pozostałe po segregacji odpady zmieszane,
    
    
 • kontenery przeznaczone na odpady budowlane i zielone z nieruchomości ok. 2,0 - 5,0 m3 lub worki wykonane z tkaniny foliowanej,
   
 • pojemniki o pojemności od 30 - 120 litrów na przeterminowane lekarstwa
   
   
 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, do zbierania odpadów komunalnych stosuje się kosze uliczne o pojemności od 30 do 90 litrów, wyposażone w jednorazowe worki wymienne lub wkłady do opróżniania, pojemniki na odpady o pojemności 110, 120, 240, 770,1100, kontenery 7000 litrów.


§ 8. 

 

1. Właściciele nieruchomości rozmieszczają pojemniki na terenie nieruchomości spełniając następujące warunki:

 • Pojemniki na odpady na terenie nieruchomości wielorodzinnych należy rozmieścić w taki  sposób,  aby zachować odległości od okien i drzwi określone odrębnymi przepisami oraz umożliwić łatwy dostęp dla służb wywozowych.
   
 • Pojemniki na odpady na terenie nieruchomości jednorodzinnych należy rozmieścić w taki  sposób,  aby zachować odległości od okien i drzwi określone odrębnymi przepisami oraz wystawiać przed posesję w dniu wywozu do godziny 630.
   
 • Na drogach publicznych, placach, przystankach, skrzyżowaniach ciągów pieszych należy zlokalizować kosze uliczne w odległości, nie mniejszych niż co 250 m w centrum miasta oraz nie mniejszych niż 400 m na pozostałych terenach o nasilonym ruchu pieszym.
   
 • Na terenach zabudowy wielorodzinnej kosze uliczne należy rozmieścić w taki sposób, aby przynajmniej jeden kosz znajdował się przy każdym budynku.
   
 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania.
   
 2. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami użyteczności publicznej, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować  pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając ilości powstających odpadów oraz częstotliwość odbioru lub przyjmując następujące normatywy dostosowane do tygodniowego cyklu wywozu na obszarze miasta:
   
 • dla szkół wszelkiego typu - 3 litry na każdego ucznia i pracownika, dla żłobków i przedszkoli - 3 litry na każde dziecko i pracownika, dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10 m2 po w. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal,
   
 • dla punktów handlowych poza lokalem - 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każdy punkt,
   
 • dla   lokali   gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
   
 • dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów,
   
 • dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych lub ich grup w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 litrów na każdych 10 pracowników tj 121 na pracownika,
   
 • dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 litrów na jedno łóżko,
   
 • dla biur i instytucji - 45 litrów na każdego pracownika,
   
 • dla ogródków działkowych 20 litrów na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 kwietnia do 31 października każdego roku,
   
 • w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego kosza ulicznego 30-60 litrów na odpady.
   
 1. Liczba osób korzystających z pojemników powinna być ustalana przy uwzględnieniu, że jeden mieszkaniec miasta wytwarza średnio w skali roku 508 kg odpadów zmieszanych, co stanowi 2,67m3/M/rok, tj.(0,055 m3 / tydzień = 551itrów/ M/ tydzień).
   
 2. Najmniejsza objętość pojemnika winna odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców i średniej ilości wytworzonych odpadów w skali roku przez jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
   
 3. W celu zapewnienia należytego stanu sanitarnego miejsc, mieszczących urządzenia na odpady komunalne właściciel nieruchomości lub zarządca działający w imieniu właścicieli, którzy wykorzystują nieruchomość gruntową do gromadzenia  w pojemnikach wytworzonych przez siebie odpadów  jest zobowiązany na własny koszt do systematycznego oczyszczania powierzchni tego terenu.
   
 4. W celu zapewnienia należytego stanu porządkowego nieruchomości właściciel nieruchomości lub zarządca działający w imieniu właścicieli jest zobowiązany na własny koszt do niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości odpadów, które ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w pojemnikach, odpadów z remontów, rozbiórkowych, resztek materiałów budowlanych z zachowaniem zasad selektywnego zbierania.


Rozdział 4.


ZASADY ZBIERANIA I POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.


§ 9. 

 

 1. Posegregowane odpady komunalne przekazuje się uprawnionej jednostce świadczącej usługi w zakresie odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu, uwzględniającym zapisy niniejszego regulaminu.
   
 2. Częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości zależna jest od rodzaju odpadów:
   
 • bioodpady z terenu zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej odbierać należy z częstotliwością 2 razy w tygodniu w okresie wiosenno - letnim, oraz jeden raz w tygodniu w okresie jesienno –zimowym,
   
 • odpady opakowaniowe:  szkło, tworzywo, papier z tekturą, metale z terenu zabudowy jednorodzinnej odbierać należy z częstotliwością jeden raz w miesiącu, z terenu zabudowy wielorodzinnej odbierać należy z częstotliwością raz w tygodniu, dopuszcza się odbiór dwa razy w miesiącu w sezonie letnim,
   
 • zużyte meble, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny akumulatory i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawiać  przed posesję, w ściśle określonych terminach lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony z częstotliwością raz na kwartał lub dostarczyć do PSZOK w Kiełpinie,
   
 • przeterminowane leki i chemikalia odbierać należy z częstotliwością jak odpady
  wielkogabarytowe lub dostarczać do PSZOK w Kiełpinie,
   
 • pozostałe po segregacji odpady komunalne z terenu zabudowy jednorodzinnej należy odbierać jeden raz w tygodniu, z terenu zabudowy wielorodzinnej dwa razy w tygodniu, w przypadku braku możliwości ustawienia większej liczby kontenerów dopuszcza się odbiór trzy razy w tygodniu,
   
 • popioły w sezonie grzewczym należy odbierać jeden raz w tygodniu.

   

 1. Częstotliwość odbioru odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy na bieżąco dostosowywać do zmieniających się potrzeb, monitorując cyklicznie zapełnienie urządzeń do gromadzenia.
   
 2. Częstotliwość odbioru odpadów z koszy ulicznych zależna jest od pory roku, lokalizacji i intensywności ruchu pieszego, niedopuszczalne jest przepełnianie się urządzeń do gromadzenia odpadów.
   
 3. Nieczystości ciekłe oraz nadmierny osad z przydomowych oczyszczalni przekazuje się uprawnionej jednostce wywozowej dysponującej specjalistycznym sprzętem, co najmniej raz na trzy miesiące z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
   
 4. Pozbywanie się nieczystości ciekłych winno następować systematycznie, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niedopuszczenia do przepełnienia się urządzeń w, których gromadzone są nieczystości.
   
 5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków winny być eksploatowane zgodnie z instrukcją eksploatacji, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do pozbywania się wytworzonych w trakcie eksploatacji osadów z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji.
   
 6. Na nieruchomości wykorzystywanej do celów upraw warzywniczych nakłada się obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych co najmniej raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 6.


Rozdział 5.


INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI.


§ 10.

 

 Z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego wynikają następujące dodatkowe wymagania:
 

 1. zapobieganie powstawaniu odpadów komunalnych,
   
 2. prowadzenie transportu selektywnie zbieranych odpadów w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie.


Rozdział 6.


OBOWIĄZKI I WYMAGANIA CIĄŻĄCE NA OSOBACH UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

 


§ 11. 

 

 1. W celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
   
 • wyposażenia psa w obrożę , a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kaganiec,
   
 • prowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu w miejscach użyteczności publicznej,
   
 • w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
   
  • sprawowania stałego i skutecznego dozoru,
    
  • zwolnienie psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce  w sytuacji,  gdy nieruchomość jest  ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
    
 1. W celu ochrony przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku wspólnego, osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
   
 • usuwania  zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.,
   
 • zebrane nieczystości umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do  zbierania  odpadów, postanowienie     to  nie dotyczy   osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.


Rozdział 7.


WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ.

 


§ 12. 

 

 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach budownictwa wielorodzinnego (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, budynki komunalne), usług, handlu, skoncentrowanego budownictwa mieszkalnego, jednorodzinnego.
   
 2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów,
  zajętych przez instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy
  przemysłowe, ogrody działkowe.
   
 3. Odstępstwa od zakazów wymienionych §12.1.i 2. niniejszego regulaminu dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, zarządca nieruchomości oraz burmistrz.
   
 4. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).
   
 5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
  rolnej, zobowiązani są:
   
 • gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków,
   
 • składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,
   
 • przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla
  zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią,
   
 • ule dla pszczół ustawiać w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.


Rozdział 8.


OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

 


§ 13.

 

 1. Obowiązkowej deratyzacji co najmniej 2 razy w roku podlegają obszary mieszkaniowej  zabudowy wielorodzinnej, produkcyjnej oraz obiekty użyteczności publicznej.
   
 2. Deratyzację należy przeprowadzać w następujących terminach:
   
 • wiosennym: od 1 kwietnia do 1 maja każdego roku.
   
 • jesiennym: od 1 października do 1 listopada każdego roku.


Rozdział 9.

 


OKREŚLENIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA INNEGO RODZAJU ODPADÓW.

 


§ 14.

 

 1. W celu zachowania sprawności instalacji w ZZO Nowy Dwór wprowadza się obowiązek selektywnego zbierania i odbierania popiołów.
   
 2. Selektywnie zebrany popiół podlega zasadom zbierania i odbierania odpadów komunalnych określonych w rozdziale 4. niniejszego regulaminu.
   
 3. Zakazuje się mieszania popiołu z odpadami komunalnymi.
   
 4. Pojemnik na popiół winien być zabezpieczony przed dostaniem się do niego wilgoci.


Rozdział 10.

 


WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH

 


§ 15.

 

 1. Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych zwalnia się z obowiązku posiadania pojemnika lub worka do gromadzenia bioodpadów.
   
 2. Podczas kompostowania bioodpadów należy spełniać następujące wymagania:
   
 • kompostownik winien być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwe było  zacienienie, osłona od wiatru, odpływ nadmiaru wody, a proces kompostowania nie powodował uciążliwości zapachowych oraz spływu wód opadowych na nieruchomości sąsiednie,
   
 • zachować odległości kompostownika od okien i drzwi oraz granicy działki sąsiedniej w zabudowie jednorodzinnej zawarte w §36  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.),
   
 • konstrukcja kompostownika winna zapewniać stały dopływ powietrza do kompostowanych odpadów, proces kompostowania należy prowadzić w taki sposób, aby zachować stałą wilgotność, właściwe proporcje odpadów, temperaturę oraz cykliczne przerzucanie masy odpadów,
   
 • nie należy kompostować odpadów pochodzenia zwierzęcego, resztek żywności, które mogą powodować rozprzestrzenianie się gryzoni, odchodów zwierząt, żwirku i ściółek z klatek,
   
 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi prowadzący kompostowanie bioodpadów, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli zadeklarują ten fakt w deklaracji.
   
 2. W przypadku prowadzenia kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku właściciele nieruchomości nie będą otrzymywali worków na bioodpady oraz nie będą mogli dostarczać bioodpadów do PSZOK w Kiełpinie.
   
 3. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku,  stwierdzony zostanie brak kompostownika lub uniemożliwiony będzie wstęp na nieruchomość w celu stwierdzenia takiego faktu, następuje utrata prawa do częściowego zwolnienia z opłaty.

 


Rozdział 11.

 


WARUNKI UZNANIA, ŻE ODPADY SĄ ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

 


§ 16.

 

 1. Uznaje się, że odpady na terenie nieruchomości są zbierane i odbierane w sposób selektywny, gdy spełnione są następujące warunki:
   
 • co najmniej 60% objętości odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości jest selektywnie zebrana i w taki sam  sposób przekazana uprawnionej jednostce wywozowej,
   
 • odpady posegregowane są czyste, bez śladu zawartości,
   
 • w odpadach zmieszanych pozostałych po wysegregowaniu z nich rodzajów odpadów, o których mowa w §3 ust.1 nie może być więcej niż 5% objętości bioodpadów i nie więcej niż 5% objętości łącznie papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
   
 • w odpadach zmieszanych nie znajdują się odpady wielkogabarytowe, budowlano – rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
   
 • w odpadach wysegregowanych na poszczególne rodzaje odpadów o, których mowa w §3 ust. 1 udział frakcji obcej nie przekracza10% objętości odpadów,
   
 1. W bioodpadach jako frakcję obcą dopuszcza się worki w, których są one zbierane.
   
 2. Warunek selektywnego odbierania przez uprawnioną jednostkę wywozową uznaje się za spełniony, gdy przekazane przez mieszkańców selektywnie zebrane odpady dostarczane są do ZZO Nowy Dwór w sposób niezmieszany.
   
 3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że w odpadach zmieszanych pozostałych po segregacji znajdują się odpady o, których mowa w §3 ust. 1 niniejszego regulaminu  lub odpady o , których mowa w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu odbierający odpady powiadamia gminę i właścicieli nieruchomości o konieczności zwiększenia efektywności selektywnej zbiórki w celu dostosowania do zgodności z regulaminem, dokonuje szczegółowej kontroli przekazywanej objętości odpadów w celu potwierdzenia niedotrzymania warunków selektywnej zbiorki odpadów.
   
 4. W przypadku umieszczania odpadów zmieszanych w pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki odpadów odbierający odpady przyjmuje je jako zmieszane, dokumentuje powyższy fakt i powiadamia właściciela nieruchomości oraz gminę o naruszeniu niniejszego regulaminu.
   
 5. Warunek selektywnego zbierania przez właścicieli nieruchomości i selektywnego odbierania przez prowadzącego PSZOK w Kiełpinie uznaje się za spełniony, gdy odpady o, których mowa w §3 ust. 1 oraz §4 ust. 1 niniejszego regulaminu dostarczone są do PSZOK w Kiełpinie wg wydzielonych rodzajów, zaewidencjonowane w taki sposób i złożone oddzielnie w wyznaczonych miejscach.
   
 6. Nie dopuszcza się dostarczania i przyjmowania do PSZOK w Kiełpinie odpadów zmieszanych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych w formie zmieszanej, odpadów pochodzących z innych źródeł niż nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, odpadów pochodzących od innych wytwarzających niż objęci gminnym systemem i ponoszący opłaty na rzecz gminy oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości korzystających ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku i nie ponoszących z tego tytułu kosztów w ramach gminnego systemu.

 


Rozdział 12.

 


SPOSÓB ZGŁASZANIA LOKALIZACJI MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 


§ 17.

 

 1. Za lokalizację miejsca gromadzenia odpadów przyjmuje się domyślnie adres nieruchomości wskazany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   
 2. W przypadku, kiedy lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów jest inna niż wynikająca z ust. 1właściciel nieruchomości wskazuje lokalizację miejsca gromadzenia odpadów, składając stosowne oświadczenie, informujące o:
   
 • właścicielu nieruchomości gruntowej, na której znajduje się miejsce gromadzenia odpadów,
   
 • dokładnej lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów, z wykazaniem podstawy uprawnień przysługujących do korzystania z nieruchomości obcej,
   
 • oznaczenie, czy miejsce gromadzenia odpadów jest wspólne dla kilku właścicieli nieruchomości,
   
 • wykazanie  wywiązywania się z obowiązków ciążących na właścicielu nieruchomości, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1,3,3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym opłat należnych za korzystanie z nieruchomości obcej, majątku na niej zlokalizowanego oraz utrzymania nieruchomości w czystości i porządku miejsca gromadzenia odpadów.
   
 1. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości jest zobowiązany przedłożyć kopię dokumentu wskazującego tytuł prawny do korzystania z nieruchomości gruntowej, na której znajduje się miejsce gromadzenia odpadów komunalnych.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zarządcy nieruchomości oraz właściciele nieruchomości mieszanej, w skład której wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, obowiązani są złożyć i zmieniać na bieżąco deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację każdorazowo w przypadku:

 • zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczby mieszkańców, liczby pojemników przeznaczonych na odpady komunalne z prowadzonej działalności gospodarczej),
   
 • wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty (w wyniku np. sprzedaży nieruchomości, czasowego pobytu wszystkich mieszkańców poza miejscem zamieszkania przez dłuższy okres)

   

Deklarację składamy gdy zachodzi jakaś zmiana np.: zmienia się liczba mieszkańców na nieruchomości lub gdy zmienia się ilość wywożonych odpadów w pojemnikach odebranych od firm. Deklaracji nie można złożyć później niż do 10 dnia następnego miesiąca.

Dlatego należy pamiętać, że gdy np. zmniejsza się ilość osób zamieszkującej na naszej nieruchomości powinnyśmy jak najszybciej zgłosić zmianę w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, ponieważ gdy będziemy zbytnio zwlekać Urząd jest zobowiązany odnotować zmianę z momentem złożenia deklaracji, czyli poniesiemy opłatę za odpady za osobę, która już nie zamieszkuje.  

To samo dotyczy właścicieli firm rozliczających się w wywożonych odpadów w pojemnikach.

W deklaracjach określamy opłatę za dany miesiąc, która przechodzi na następne miesiące do czasu zaistnienie kolejnej zmiany w związku z czym ponownie składamy deklarację.