Zrównoważony rozwój

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w art.1pkt 50 definiuje zrównoważony rozwój, jako taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Znacznie wcześniej jednak dostrzeżono potrzebę prowadzenia polityki ochrony środowiska.

„Mamy tylko jedną Ziemię”- Konferencja Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w dniach 5 – 16 czerwca 1972r. w Sztokholmie, w wyniku, której ogłoszono Deklarację Sztokholmską.

„Środowisko i Rozwój”-Konferencja Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w dniach   3-14 czerwca 1992r. w Rio de Janeiro, w wyniku, której ogłoszono Deklarację z Rio

Mimo upływu ponad 50 lat od pierwszej deklaracji, a także kolejnych, następujących po sobie konferencji cele zrównoważonego rozwoju wciąż pozostają aktualne.

Raport o celach zrównoważonego rozwoju można przeczytać na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie  www.unic.un.org.pl .

Cele Zrównoważonego Rozwoju na rzecz środowiska' (czerwiec  2018 r.) - link do prezentacji

Cele Zrównoważonego Rozwoju - (do zapoznania) https://www.un.org.pl .

Realizujemy Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

http://www.un.org.pl/cel12

Zadania (zamieszczone w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030) 


Nr zadania 2.5 Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

Nr zadania 12.8 Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta oraz gminy Człuchów realizowane jest w ramach gminnych systemów. Gminy odbierają odpady z nieruchomości, zbierają odpady w PSZOK oraz zagospodarowują je w instalacji komunalnej tj. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Nowy Dwór sp. z o.o. 

Gminy jednocześnie mają zobowiązanie ustawowe do osiągania poziomów odzysku i recyklingu. Cały wysiłek wkładany w selektywną zbiórkę ma swoje odzwierciedlenie w osiągniętym za dany rok poziomie. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje karą finansową, którą ponoszą gminy, a tym samym My, Wszyscy. 

Jakimi odpadami zajmują się Gminy?

Wyłącznie odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne -  to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane:

a) z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz

b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych

- przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane przetwarzaniu odpadów, ale przetwarzanie to nie zmieniło w sposób znaczący ich właściwości. 

Wracając do celu 12 zrównoważonego rozwoju, odpady komunalne  to odpady z konsumpcji, odpady z produkcji są poza zasięgiem systemów gminnych, wytwórcy tych odpadów gospodarują nimi samodzielnie, ale również zobowiązani są realizować w/w cel. Podstawą działań jest wynikająca z art.17 ustawy o odpadach hierarchia sposobów postępowania z odpadami.

 1. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW.

  WIELE ZALEŻY OD NAS – KONSUMENTÓW, GDY DOKONUJEMY ZAKUPÓW, ZASTANÓWMY SIĘ PRZEZ CHWILĘ

 2. PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA

  IM WIECEJ STARAŃ Z NASZEJ STRONY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH TYM LEPSZE EFEKTY

 3. RECYKLING

  PRZETWARZANIE NA PRODUKTY, MATERIAŁY LUB SUBSTANCJE WYMAGA INSTALACJI, PROCESÓW I STANDARDÓW

 4. INNE PROCESY ODZYSKU

  ODZYSK MATERIAŁÓW, ODZYSK ENERGII WYMAGA INSTALACJI, PROCESÓW I STANDARDÓW

 5.  UNIESZKODLIWIANIE

  SKŁADOWANIE WYMAGA INSTALACJI – SKŁADOWISKA

INSTALACJĄ KOMUNALNĄ JEST  www.zzonowydwor.pl