Uprawnienia do korzystania z PSZOK

 

Uprawnienie do korzystania z PSZOK w Kiełpinie wynika z równoległego stosowania dwóch ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(ouczip) oraz ordynacji podatkowej (op).

Na podstawie art.6q ustawy ouczip w sprawach opłat stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują burmistrzowi.

Zgodnie z art.2 pkt 4 przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Formy władania: 

 • prawo własności,
   

 • prawo użytkowania wieczystego,
   

 • użytkowanie,
   

 • dzierżawa,
   

 • najem,

- wynikające ze stosownych dokumentów.

Wymagany jest zatem tytuł prawny do nieruchomości, aby możliwe było złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponieważ zgodnie z art. 6m ustawy ouczip, deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości.

Deklaracja jest podstawą ustalenia uprawnień do dostępu do PSZOK, bo z niej wynikają opłaty, które pokrywają koszty systemu.

Na podstawie art. 6h ustawy ouczip opłatę zobowiązani są wnosić właściciele, którzy są jednocześnie podatnikiem w rozumieniu ustawy op. W związku z czym konto prowadzi się dla zobowiązanego, a nie dla nieruchomości. Dlatego też zobowiązanym jest właściciel nieruchomości, a nie zamieszkujący.

Osoba, która chce oddać odpady w PSZOK, weryfikowana jest w systemie informatycznym, który zawiera dane właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, składających deklarację.

Osoba, która chce oddać odpady w PSZOK, weryfikowana jest u Zarządcy lub w Spółdzielni, ponieważ w systemie informatycznym w przypadku nieruchomości wielolokalowych figuruje, jako właściciel Wspólnota i Spółdzielnia (art. 2 ust. 3 ustawy ouczip).

Możliwość korzystania z PSZOK przysługuje właścicielom nieruchomości zamieszkałym i wypoczynkowo- rekreacyjnym (opłata ryczałtowa), ale nie ROD (opłata za pojemniki), bo one z mocy ustawy traktowane są jak nieruchomości niezamieszkałe.

Uprawnienie do korzystania z PSZOK wynika z pobieranej od właściciela nieruchomości zamieszkałej opłaty, która w swojej wysokości zawiera prowadzenie PSZOK.

Uprawnienie do korzystania z PSZOK przysługuje nieruchomościom zamieszkałym i wypoczynkowo- rekreacyjnym (opłata ryczałtowa), ale nie ROD (opłata za pojemniki), bo one z mocy ustawy traktowane są jak nieruchomości niezamieszkałe.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, odpadami komunalnymi są odpady, które powstają w wyniku przebywania pracowników w miejscu pracy, a nie odpady powstające w wyniku procesu produkcji, świadczenia usług, w związku z czym w PSZOK nie są przyjmowane odpady z nieruchomości niezamieszkałych.

Art. 138e w/w ustawy – pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

Zgodnie z art.6q ustawy ouczip w sprawach opłat stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują burmistrzowi.

Zgodnie z art.138 e § 3 ustawy op. pełnomocnictwo szczególne udzielone na piśmie oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, w przypadku, gdy zostały utrwalone w postaci papierowej, składa się do akt sprawy według wzoru określonego w przepisach, w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis.

Pełnomocnictwo szczególne wskazuje zakres upoważnienia, do mocodawcy należy decyzja jaki jest zakres udzielonego pełnomocnictwa:

 • 19a. Do składania, sporządzania i korygowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod wskazanym adresem w Człuchowie w formie pisemnej,
   

 • 19b. dostępu do informacji związanej ze stanem finansowym,
   

 • 19c. otrzymywania korespondencji oraz do reprezentowania Mocodawcy przed Urzędem Miejskim w Człuchowie we wszystkich sprawach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi z nieruchomości mocodawcy.